Twenty One Pilots 于 12 月 15 日与 Spotify 合作推出探险小游戏“Bandito”。玩家需要在游戏的场景中通过点击屏幕的方式收集到“Trench”专辑封面上面的五个徽章图案。在完成游戏之后,玩家会得到一个由 Spotify 颁发的徽章。

另外,游戏中还给出了这五个徽章的含义解释,有助于粉丝更加了解乐队构想中“Trench”世界的模样。(图转自 DiscordClique 的 Twitter 账号)。

  • ![](https://i0.wp.com/res.cloudinary.com/du5vcylqh/image/upload/v1545554564/IMG_20181215_000002_wkxzwy.jpg?w=780&ssl=1)
  • ![](https://i1.wp.com/res.cloudinary.com/du5vcylqh/image/upload/v1545554566/IMG_20181215_000003_os2y4z.jpg?w=780&ssl=1)
  • ![](https://i1.wp.com/res.cloudinary.com/du5vcylqh/image/upload/v1545554568/IMG_20181215_000004_wk3vmt.jpg?w=780&ssl=1)
  • ![](https://i0.wp.com/res.cloudinary.com/du5vcylqh/image/upload/v1545554570/IMG_20181215_000006_vhf0wb.jpg?w=780&ssl=1)
  • ![](https://i0.wp.com/res.cloudinary.com/du5vcylqh/image/upload/v1545554573/IMG_20181215_000009_jhiwf7.jpg?w=780&ssl=1)